skip to Main Content

“Chị khá tâm đắc về bài học các 4 giai đoạn phát triển của nhân viên, dựa vào 4 cấp độ đó có thể xác định nhân viên đang ở mức độ nào từ đó, có thể đưa ra những tác động để phù hợp mỗi giai đoạn phát triển về động lực cũng như năng lực của nhân viên.Chị và team của chị cảm nhận khóa học rất chuyên nghiệp, mang tính quốc tế, bổ ích và thực tế.”