skip to Main Content

Đây còn là cơ hội để các cơ sở của chúng tôi gắn kết với nhau, cùng thảo luận về những tiêu chuẩn làm việc, những quy trình chung trong giám sát đội nhóm, giám sát công việc chuyên môn, từ đó giúp tăng cường sự thống nhất trong hoạt động vận hành của hệ thống.

Khóa học thực sự rất hữu ích, giúp chúng tôi có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc tại khách sạn.