skip to Main Content

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

*Gợi ý đáp án do giáo viên của Tuyensinh247 thực hiện

Mã đề: 101

1. A2. C3. B4. D5. D6. A7. D8. D9. A10. C
11. C12. A13. C14. A15. C16. B17. C18. A19. B20. A
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. B28. B29. B30. A
31. C32. D33. B34. B35. A36. C37. A38. A39. A40. C
41. D42. D43. B44. A45. C46. D47. C48. D49. D50. A

Mã đề:102

1. C2. D3. D4. D5. A6. A7. C8. C9. C10. A
11. B12. D13. A14. B15. D16. D17. B18. D19. C20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. A27. D28. B29. B30. B
31. A32. C33. C34. B35. B36. C37. B38. B39. C40. A
41. B42. B43. A44. C45. A46. A47. A48. B49. B50. C

Mã đề 103

 

1. B2. C3. C4. D5. C6. C7. B8. A9. B10. C
11. D12. A13. C14. A15. B16. C17. B18. D19. C20. D
21. C22. A23. A24. B25. C26. A27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. D34. B35. B36. A37. B38. A39. D40. D
41. B42. D43. B44. A45. D46. A47. D48. B49. D50. A
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 104

1. B2. C3. D4. C5. C6. D7. C8. B9. B10. B
11. C12. C13. B14. C15. C16. C17. A18. B19. A20. D
21. D22. B23. A24. A25. C26. A27. D28. B29. A30. D
31. A32. D33. B34. A35. A36. A37. B38. A39. B40. D
41. A42. B43. D44. B45. D46. D47. B48. B49. A50. D

Mã đề 105

1. A2. B3. B4. D5. D6. B7. D8. C9. C10. B
11. C12. B13. A14. C15. B16. C17. B18. B19. A20. D
21. A22. D23. A24. A25. D26. D27. C28. B29. D30. B
31. D32. C33. C34. B35. A36. A37. C38. C39. D40. B
41. D42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. A49. A50. D

Mã đề 106

1. C2. B3. D4. D5. C6. A7. B8. B9. C10. C
11. D12. B13. D14. D15. A16. C17. C18. C19. A20. C
21. B22. B23. C24. B25. D26. D27. B28. A29. A30. C
31. C32. B33. D34.  D35. C36. B37. A38. A39. A40. B
41. A42. B43. B44. D45.  B46. A47. B48. A49. A50. D

Mã đề 107

1. A2. C3. C4. A5. D6. B7. C8. D9. C10. C
11. D12. D13. B14. B15. D16. B17. C18. B19. C20. A
21. C22. D23. C24. A25. D26. B27. D28. A29. B30. C
31. C32. D33. C34. C35. D36. D37. D38. A39. A40. B
41. C42. B43. A44. A45. B46. C47. D48. A49. A50. B

Mã đề 108

1. C2. C3. B4. C5. D6. A7. A8. B9. C10. C
11. D12. A13. B14. A15. B16. D17. D18. D19. B20. A
21. B22. B23. A24. D25. A26. B27. A28. A29. B30. A
31. A32. D33. B34. A35. B36. D37. A38. D39. B40. D
41. C42. B43. D44. A45. D46. B47. A48. D49. B50. D

Mã đề 109

1. A2. A3. D4. A5. A6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B16. A17. B18. A19. D20. B
21. B22. C23. C24. D25. D26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. C43. A44. A45. C46. D47. B48. A49. A50. C

Mã đề 110

1. A2. A3. A4. D5. D6. B7. A8. A9. C10. D
11. D12. C13. C14. B15. B16. C17. B18. B19. A20. A
21. B22. B23. A24. B25. B26. A27. B28. C29. D30. C
31. B32. D33. A34. D35. C36. D37. C38. A39. C40. A
41. D42. D43. C44. C45. D46. D47. C48. D49. C50. A

Mã đề 111

1. A2. B3. C4. C5. D6. D7. C8. C9. D10. D
11. D12. B13. B14. B15. C16. D17. A18. C19. C20. D
21. C22. B23. A24. C25. D26. A27. B28. C29. B30. D
31. A32. C33. B34. D35. D36. D37. B38. D39. C40. B
41. D42. C43. B44. B45. C46. B47. D48. B49. C50. C

Mã đề 112

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C8. A9. B10. B
11. D12. C13. A14. D15. B16. B17. C18. A19. C20. C
21. D22. B23. C24. D25. B26. D27. D28. A29. D30. A
31. C32. D33. A34. C35. D36. B37. A38. B39. D40. B
41. C42. C43. C44. A45. A46. B47. C48. D49. B50. A

Mã đề 113

1. D2. B3. B4. A5. B6. C7. D8. D9. B10. A
11. A12. B13. C14. D15. A16. D17. C18. A19. B20. B
21. A22. B23. C24. A25. A26. B27. C28. C29. C30. A
31. A32. C33. C34. A35. C36. C37. C38. B39. B40. B
41. A42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. B49. A50. B

Mã đề 114

1. B2. C3. A4. D5. C6. D7. B8. D9. B10. B
11. C12. D13. B14. A15. D16. D17. C18. B19. D20. C
21. A22. A23. D24. A25. A26. B27. D28. B29. B30. A
31. D32. A33. B34. D35. D36. A37. A38. D39. D40. A
41. A42. A43. B44. A45. B46. B47. D48. B49. B50. A

Mã đề 115

1. A2. C3. A4. D5. D6. D7. A8. A9. D10. B
11. A12. A13. D14. C15. B16. C17. A18. A19. A20. B
21. B22. B23. C24. B25. A26. A27. B28. B29. A30. C
31. C32. B33. C34. C35. B36. B37. A38. C39. A40. B
41. B42. C43. C44. A45. C46. C47. B48. A49. C50. C

Mã đề 116

1. B2. A3. C4. D5. C6. C7. A8. A9. C10. D
11. B12. B13. A14. B15. B16. D17. C18. C19. A20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. D27. C28. D29. A30. C
31. C32. C33. A34. A35. A36. C37. D38. C39. A40. A
41. D42. A43. D44. A45. D46. D47. C48. A49. A50. D

Mã đề 117

1. D2. C3. B4. B5. A6. D7. C8. A9. B10. C
11. A12. A13. A14. C15. B16. A17. C18. C19. D20. A
21. B22. A23. C24. D25. C26. D27. C28. A29. D30. C
31. D32. A33. A34. C35. D36. D37. C38. C39. D40. D
41. A42. C43. D44. D45. A46. D47. B48. D49. D50. A

Mã đề 118

1. C2. A3. D4. C5. C6. D7. A8. A9. B10. A
11. A12. D13. B14. D15. C16. B17. B18. A19. C20. C
21. D22. B23. D24. A25. B26. C27. B28. A29. B30. C
31. B32. B33. A34. D35. A36. C37. A38. B39. A40. D
41. D42. D43. C44. B45. A46. C47. D48. B49. B50. C

Mã đề 119

1. D2. C3. C4. D5. D6. C7. A8. C9. B10. B
11. B12. A13. D14. C15. C16. A17. B18. D19. A20. D
21. D22. B23. B24. B25. C26. A27. D28. A29. C30. C
31. B32. B33. D34. C35. A36. B37. A38. D39. A40. B
41. C42. D43. D44. B45. C46. A47. D48. B49. A50. B

Mã đề 120

1. B2. A3. A4. B5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. B12. B13. A14. A15. D16. D17. C18. C19. D20. D
21. C22. C23. D24. C25. A26. D27. B28. D29. A30. A
31. B32. D33. D34. C35. C36. D37. B38. C39. A40. B
41. C42. B43. C44. A45. C46. D47. B48. A49. C50. C

Mã đề 121

1. A2. D3. A4. A5. C6. D7. C8. C9. A10. C
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. B18. D19. A20. B
21. C22. B23. C24. C25. B26. D27. B28. D29. A30. D
31. C32. D33. C34. D35. A36. D37. C38. B39.  B40. A
41. A42. C43. A44. B45. B46. A47. A48. D49. B50. A

Mã đề 122

1. A2. A3. C4. A5. C6. C7. B8. D9. C10. D
11. D12. C13. B14. A15. B16. A17. C18. B19. B20. D
21. B22. B23. D24. D25. C26. C27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. B34.  C35. B36. B37. C38. D39. D40. C
41. B42. D43. B44. B45. C46. D47. B48. C49. D50. D

Mã đề 123

1. B2. A3. D4. C5. B6. D7. D8. B9. A10. C
11. B12. A13. C14. B15. B16. C17. D18. C19. D20. A
21. B22. A23. B24. A25. D26. B27. D28. A29. A30. C
31. D32. A33. C34.  D35. C36. D37. B38. C39. D40. B
41. D42. A43. A44. D45. C46. A47. B48. D49. C50. D

Mã đề 124

1. C2. D3. A4. C5. B6. D7. B8. A9. C10. B
11. B12. D13. A14. A15. B16. C17. C18. B19. B20. D
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. B28. C29. B30. A
31. A32. B33. C34. B35. C36. D37. C38. C39. A40. A
41. A42. D43. A44. D45. B46. D47. B48. A49. D50. A