Phục vụ nhà hàng

Thời lượng

50 giờ học cho 1 cấp độ - tổng cộng 100 giờ.

 

Cấp độ

2 cấp độ, Sơ cấp và Tiền Trung cấp

 

Chứng nhận

Chứng nhận hoàn thành khóa học do PIC cấp

Đăng ký nhập học